بـــدان ,لحـظـه ,قـــدر ,قـــدر لحـظـه

باسمه تعالی

قـــدر لحـظـه ها را بـــدان . . 

قـــدر لحـظـه ها را بـــدان . . 
زمـانی می رســد کـه تــــو دیگـــر قادر نیســتی بگـــویـی ،
جبــــران می کـــنم . . .
یادت بــاشـــد . . . 
تـــو یادگــار روزهــایی هســتی ،
کــه نــه فــرامــوش می شوند و نــه تــکرار . . .

منبع اصلی مطلب : نامه ی مهر
برچسب ها : بـــدان ,لحـظـه ,قـــدر ,قـــدر لحـظـه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : قـــدر لحـظـه ها را بـــدان . .